AGB

[:da]

Almindelige betingelser og honoraraftale for udenretslig inkasso ved Advokatfirmaet STEINRÜCKE . SAUSEN

§ 1 Anvendelsesområde

Nedenstående inkassobetingelser gælder for udenretslige inkassosager, som føres af Advokatselskabet STEINRÜCKE SAUSEN, Gustav-Heinemann-Ufer 58, D-50968 Köln, hvis klienten anvender advokatselskabets inkasso-onlineformular på www.steinuecke-sausen.de. Henvender klienten sig til advokatfirmaet på anden vis, gælder nedenstående betingelser ligeledes, såfremt det af omstændighederne fremgår, at klienten har bemyndiget advokatselskabet på grundlag af onlineformularen på dets hjemmeside og der ikke er aftalt andet.

§ 2 Aftalens indgåelse

(1) Med afsendelse af den udfyldte onlineformular, hhv. på grundlag af en henvendelse hvorved klienten indgår en lignende forpligtelse, bemyndiger klienten Advokatselskabet STEINRÜCKE SAUSEN til at gennemføre udenretslig inkasso.

(2) Aftalen er først indgået, når Advokatselskabet STEINRÜCKE SAUSEN har accepteret at udføre inkassoopgaven. Har kreditor henvendt sig over ovennævnte onlineformular, fremsendes accepten per email, eller telefax. I andre tilfælde skriftligt, per telefax eller email.

§ 3 Ydelsernes indhold og omfang

(1) Aftalen i henhold til § 3 omfatter udelukkende Advokatfirmaet STEINRÜCKE SAUSENs udenretslige ydelser for inddrivelsen af klientens krav i det omfang de efterfølgende er beskrevet.

(2) Skal der i forlængelse af den udenretslige inkasso gennemføres indenretslig inkasso (herunder såkaldt „Mahnverfahren“), indgåes herfor en særlig aftale, herunder aftale om særligt honorar.

(3) Advokatselskabet STEINRÜCKE SAUSEN ydelser for udenretslig inkasso omfatter:

 • Den omgående behandling af sagen og afklaring af nødvendige spørgsmål med klienten.
 • Fremsendelse af rykkerskrivelse til debitor med et betalingsvarsel på 10 dage inden for det under stykke 4 nævnte tidsrum.
 • Telefonisk rykker hos debitor, straks efter at betalingsvarslet er udløbet uden at debitor har foretaget betaling.
 • Kort rådgivning om mulighederne for videre inddrivelse af kravet, hvis debitor efter afslutningen af den udenretslige inkasso ikke har ydet betaling og udenretslig betaling ikke kan forventes.

(4) Fremsender kreditor i henhold til § 2 stk. 1 anmodningen om bistand til inddrivelse af sit krav, inden kl. 15.00 (mandag til fredag med undtagelse af tyske helligedage) garanterer STEINRÜCKE SAUSEN, at rykkerskrivelsen fremsendes til debitor allerede samme dag. Forudsætning herfor er, at onlineformularen er udfyldt korrekt. Det samme gælder, hvis alle i henhold til onlineformularen nødvendige informationer er nået frem til STEINRÜCKE SAUSEN på anden vis.

(5) Efter ønske fra klienten indhentes en soliditetsoplysning hos Creditreform. Der fortages særlig afregning herfor i tillæg til den aftalte faste pris.

§ 4 Honorar

(1) For erlæggelsen af de af § 3 omfattede ydelser (med undtagelse af den i § 3 stk. 5 nævnte ydelse), aftales følgende faste priser, som beregnes på grundlag af hovedstolen:

 • Hovedstol op til 3.000,00 €: 250,00 €
 • Hovedstol op til 5.000,00 €: 400,00 €
 • Hovedstol op til 10.000,00 €: 500,00 €
 • Hovedstol op til 25.000,00 €: 650,00 €
 • Hovedstol op til 50.000,00 €: 800,00 €
 • Hovedstol op til 100.000,00 €: 1.000,00 €
 • Hovedstol over 100.000,00 €: 1.500,00 €

(2) Ovennævnte beløb er i givet fald med tillæg af tysk moms.

(3) ønsker klienten, at der indhentes en soliditetsoplysning hos Creditreform (§ 3 stk. 5) beregnes ud over den faste pris et beløb på 55 €, eventuelt tillige med tysk moms.

(4) Klienten betaler kun den faste pris i henhold til stk. 1, hvis debitor ikke i fuldt omfang betaler den i rykkerskrivelsen nævnte hovedstol sammen med vores over for kreditor beregnede omkostninger.

§ 5 Korrespondance per email

Informationer må fremsendes i form af emails. Idet klienten er informeret om, at dette kan være forbundet med en vis sikkerhedsrisiko erklærer han, at han er indforstået med at informationer formidles per email og giver udtrykkeligt afkald på at gøre eventuelle hermed forbundne erstatningskrav gældende.

§ 6 Ansvarsbegrænsning

(1) Advokatfirmaets og dets medarbejderes hæftelse er i tilfælde af let uagtsomhed begrænset til et beløb på 1.000.000,00 EUR.

(2) Hæftelsen for grov uagtsomhed og dolus berøres ikke heraf.

(3) Ansvarsbegrænsningen gælder ikke for skader som følge af skader på liv, legeme og sundhed.

§ 7 – Klientdata

Advokaselskabet STEINRÜCKE SAUSEN er berettiget til at gemme og benytte de data, som de modtager fra klienten.

§ 8 – Afsluttende bestemmelser

Er en bestemmelse i denne aftale ugyldig, indvirket det ikke på de andre bestemmelsers gyldighed. Aftalens parter forpligter sig til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en gyldig bestemmelse, der i økonomisk henseende afviger så lidt som muligt fra den ugyldige bestemmelse og i øvrigt så vidt muligt svarer til aftalens formål.

[:]